Gebruiksvoorwaarden

Om jouw en onze rechten te beschermen hebben wij Gebruiksvoorwaarden opgesteld. Deze vindt je hieronder.

1. Definities

1.1 Bezoeker = een ieder die de website van SV De Wip-Wap bezoekt of van (een deel van) de website gebruik maakt.
SVWW website = alle pagina's, in welke taal dan ook, waar deze site voorwaarden door SV De Wip-Wap op van toepassing zijn verklaard of waarop door SV De Wip-Wap naar deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen.
Gebruiksvoorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op het bezoek van de SVWW website en het gebruik van de informatie (waaronder alle aanbiedingen op de SVWW website en alle diensten die SV De Wip-Wap verleent) zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Indien de Bezoeker de Gebruiksvoorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de Bezoeker geen gebruik maken van de SVWW website en de door SV De Wip-Wap aangeboden aanbiedingen en diensten.
2.2 SV De Wip-Wap heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. SV De Wip-Wap zal de Bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door aankondiging hiervan op de homepage van de SVWW website.

3. Eigendoms- en gebruikersrechten

3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de SVWW website en de informatie bij SV De Wip-Wap.
3.2 De Bezoeker is ten aanzien van de SVWW website en de informatie slechts bevoegd de SVWW website door te bladeren en de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of andere informatiedrager. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (© SV De Wip-Wap) duidelijk zichtbaar te zijn.
3.3 De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de SVWW website mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.
3.4 De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SV De Wip-Wap, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de SVWW website en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk
3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.
3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door SV De Wip-Wap op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Hoewel SV De Wip-Wap ernaar streeft dat de informatie juist is, geeft SV De Wip-Wap geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie of de SVWW website.
4.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de Bezoeker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
4.3 SV De Wip-Wap is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van:
(a) het gebruik of de inhoud van de SVWW website of de informatie;
(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de SVWW website een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de SVWW website;
(c) inbreuk door (het gebruik van) de SVWW website of de informatie op rechten van derden.
Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SV De Wip-Wap.
4.4 Indien via de SVWW website overeenkomsten tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is SV De Wip-Wap op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en SV De Wip-Wap is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
4.5 Hoewel SV De Wip-Wap ernaar streeft dat de SVWW website gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is SV De Wip-Wap niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de SVWW website om welke reden dan ook. Toegang tot de SVWW website mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. SV De Wip-Wap heeft te allen tijde het recht om een Bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de SVWW website te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. SV De Wip-Wap is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

5. Persoonlijke informatie

5.1 Tijdens het bezoek van de SVWW website wordt persoonlijke informatie van de Bezoeker verzameld en verwerkt door SV De Wip-Wap. informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacyverklaring van SV De Wip-Wap.

6. Toepasselijk recht en geschillen

6.1 De Gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de Bezoeker en SV De Wip-Wap wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een Bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen SV De Wip-Wap en de Bezoeker.
6.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de Bezoeker de SVWW website bezoekt.
6.3 Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze Gebruiksvoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.
6.4 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

Dit is misschien ook interessant om te lezen

Over De Wip-Wap

OVER DE WIP-WAP

Speeltuin huren

SPEELTUIN HUREN

Prijzen

OPENINGSTIJDEN

Slide
Copyright © 2024 Speeltuinvereniging De Wip-Wap. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp: MaxiGraphx, Papendrecht